Follow Me on Twitter
Saturday, 04 January 2014 22:44

Wederopbouw in Filipijnen gaat jaren duren

1. Kinderen dwalen verdwaast rondEind 2013 lag het officiële dodental van supertyfoon Haiyan op bijna 6200 en werden er nog ongeveer 1800 mensen vermist. In Tacloban City, op Leyte, en in andere steden lijkt het leven weer een beetje op gang te komen. Maar het is niet wat het lijkt, vooral op het platteland lijdt de bevolking honger en veel mensen zullen nog lang afhankelijk blijven van noodhulp. De wederopbouw zal vele jaren in beslag nemen, maar uiteindelijk zullen de getroffen gebieden er bovenop komen. De geschiedenis laat het zien, Tacloban werd twee keer eerder door een tyfoon van de kaart geveegd.

Door: Evert de Boer

Officieel lag het dodental eind december op bijna 6200 en het aantal vermisten op 1800. Niet officiële bronnen vermelden dat het dodental ruim boven de 8000 ligt en dat het aantal vermisten veel hoger is dan de 1800 die de officiële overheidsinstanties vermelden. Omdat veel doden nog niet geïdentificeerd zijn, kan zich daaronder ook een deel van de vermisten bevinden.
2. Overlevenden in Tacloban CityElke dag worden er nog minstens tien doden geborgen. In Tacloban en enkele andere plaatsen bevinden zich vermoedelijk nog veel slachtoffers onder het puin waarop de 15 schepen staan die door de hoge vloedgolven op het land zijn geworpen. Daardoor is de stank in delen van de stad bijna ondragelijk. Zo ook in een van de verwoeste wijken aan de rand van Tacloban waar sinds 10 november lijken in lijkenzakken worden verzameld voor identificatie. Als ze worden geïdentificeerd dan gaan ze naar de familie, anders worden ze naar een massagraf gebracht. Dat proces gaat zo langzaam dat er voor de Kerst 1400 lijken lagen. Het is niet duidelijk of deze doden al als slachtoffer zijn geteld. Bewoners in het gebied zijn inmiddels zo ziek van de allesoverheersende stank dat ze de lokale autoriteiten hebben gevraagd de lijken zo snel mogelijk te begraven. Maar die wijzen vooral naar elkaar als eerst verantwoordelijke voor het oplossen van dit probleem.

Hulp traag en inadequaat

Trage hulpTyfoon Haiyan (lokale naam Yolanda) veroorzaakte een van de grootste natuurrampen in de Filipijnse geschiedenis waarbij meer dan 14 miljoen mensen werden getroffen. De tyfoon kwam op 8 november 2013 eerst aan land in het zuiden van Samar en daarna in Tacloban City en raasde vervolgens met windsnelheden van meer dan 300 km per uur van oost naar west over het land. De verwoestingen die de tyfoon aanrichtte zijn onvoorstelbaar groot. De kustgebieden werden extra zwaar getroffen door vloedgolven van zes tot tien meter hoog. Vele honderdduizenden mensen wonen nog in opvangcentra en tentenkampen. Vele tienduizenden zijn in de weken na de ramp de getroffen gebieden ontvlucht omdat de hulp veel te traag op gang kwam en zij bang waren om te komen door honger, dorst of ziektes.
Er was veel kritiek op het trage op gang komen van de hulp. Het duurde drie, vier of vijf dagen voor mensen in de steden werden bereikt en wel een week tot tien dagen voordat de hulp bewoners van dorpen in het binnenland bereikte. En vervolgens was de hulp dan vaak onvoldoende. Dat de Filipijnse overheid en het leger niet adequaat reageren op rampen was ook al duidelijk geworden bij eerder rampen in het najaar van 2011 en 2012 toen delen van Mindanao werden getroffen door zware stormen waarbij beide keren meer dan 1000 doden vielen. Maar door de enorme omvang van deze ramp, waarbij verschillende steden en dorpen volledig werden weggevaagd en door de aanwezigheid van de internationale pers, werd dit in versterkte mate blootgelegd.

Totale verwoesting van steden en platteland

Totale verwoestingTerwijl de media de schaal van verwoesting vaak proberen aan te geven aan de hand van cijfers over het aantal doden, de economische schade en de kosten voor de wederopbouw, doet dat nauwelijks recht aan de situatie waarin miljoenen slachtoffers zich bevinden. Mensen die de getroffen gebieden hebben bezocht vertellen allen een zelfde verhaal. De vernielingen gaan het bevattingsvermogen ver te boven. Dat geldt niet alleen voor Tacloban City maar ook voor andere grotere plaatsen aan de baai van San Pedro en San Pablo en kustplaatsen op andere eilanden die door vloedgolven werden getroffen. Daarnaast ligt alles in het binnenland van de getroffen eilanden plat. Huizen zijn totaal vernield, de oogst op rijstvelden en van andere voedselgewassen is volledig verwoest, vee en huisdieren gedood, boten in de vissersdorpen verdwenen of onbruikbaar, evenals veel van de landbouwwerktuigen. Honderdduizenden kokosnootbomen zijn geveld of als luciferhoutjes afgebroken, waardoor het platteland eruit ziet als een gigantisch kerkhof van kokosbomen. Wat ook nauwelijks te bevatten is, is dat het getroffen gebied ruim half zo groot is als de oppervlakte van Nederland.
De wederopbouw lijkt dan ook een bijna onmogelijke taak, die vele jaren in beslag zal nemen.
Maar hulp of geen hulp, de inwoners van de getroffen gebieden hebben weinig keus, ze kunnen niet blijven stilstaan bij het heden of het verleden. De manier waarop mensen de draad weer oppakken is bewonderenswaardig. Tijdelijke onderkomens worden opgetrokken uit balken, planken en andere beschikbare materialen die mensen uit het puin halen. Handeltjes worden opgezet. Op het platteland bouwen mensen weer een huisje op van het hout van kokosbomen, bamboe en nipa of andere materialen die voorhanden zijn en verzamelen ze zaden en jonge scheuten om die te gaan planten.

Lange weg te gaan

Marktkooplui die in steeds grotere aantallen hun waren aan de kant van de straat aanbieden. Een vliegveld wat weer zo goed als normaal functioneert, benzine en diesel die weer volop beschikbaar zijn, een stadhuis dat weer open is, ziekenhuizen die deels weer functioneren, een warenhuis dat zijn deuren voor een beperkt deel weer opent voor klanten, een restaurant dat begin december alweer open ging. Het zijn tekenen die lijken aan te geven dat het leven in Tacloban City weer enigszins zijn normale gang gaat. Ook in andere plaatsen proberen mensen weer zoveel mogelijk het leven op te pakken. Ondanks die eerste tekenen van herstel heeft de overgrote meerderheid van de mensen, met een verblijf in opvangkampen en karige voedselrantsoenen, het nog uiterst moeilijk.
Het ministerie van Energie liet trots weten dat 80 procent van de dorpen en steden voor Kerstmis weer aangesloten was op het elektriciteitnetwerk, maar inwoners hebben daar niet zoveel aan, want leidingnetten in de woonplaatsen zelf zijn totaal vernield.

Met de enorme vernielingen die de tyfoon aanrichtte, kan het niet anders dan dat de bevolking nog een lange weg te gaan heeft om een weer enigszins normaal bestaan op te bouwen. Velen zullen nog lange tijd afhankelijk zijn van noodhulp. Dat wordt een uitdaging want met het verstrijken van de tijd wordt de aandacht en ook de hulp minder. Nu al is de ramp grotendeels uit het nieuws verdwenen, niet alleen internationaal maar ook in de Filipijnen worden de berichten schaarser.

Selectieve hulp

Terwijl er in Nederland veel scepsis is over een goede besteding van hulp door hulporganisaties, kiest de bevolking in de Filipijnen juist voor hulp via die hulporganisaties. Dat komt omdat men weinig vertrouwen heeft in de eigen politici en bestuurders. Behalve dat er soms sprake is van regelrechte corruptie, blijkt dat politiek vaak een rol blijft spelen in de hulpverlening die via de nationale, regionale en lokale overheden verloopt. Er verschenen verschillende keren berichten van mensen in bepaalde delen van gemeentes die na drie of vier weken nog steeds geen hulp hadden ontvangen. Volgens de inwoners werden ze door de lokale bestuurder 'overgeslagen' omdat in hun wijk bij de laatste verkiezingen massaal op de tegenstander van de burgemeester/gouverneur was gestemd. Begrijpelijk dat men politici en bestuurders niet vertrouwt, als zelfs bij rampen als deze (nood)hulp wordt ingezet om politiek mee te bedrijven.

Wederopbouw

Tijdelijke onderkomensDe totale schade bedraagt naar schatting 35 miljard peso (600 miljoen euro) en volgens het Nationale Economische en Ontwikkelingsinstituut van de overheid (NEDA) gaat de wederopbouw, gerekend over een periode van vijf jaar, tenminste 360 miljard peso kosten (6,5 miljard euro)
De toezegging aan buitenlandse hulpgelden bedroeg begin december 24 miljard peso en de Filipijnse overheid heeft tot eind 2014 een bedrag van 130 miljard peso uitgetrokken voor de wederopbouw.
De getroffen gebieden zijn overspoeld door vele tientallen hulpverleningsorganisaties en hulpverleners, zowel uit de Filipijnen zelf als vanuit het buitenland. Met zoveel hulporganisaties en hulpverleners ter plaatste is het moeilijk om zicht te krijgen op wat er aan hulpverlening gebeurd en die op elkaar af te stemmen. Zo zijn op Leyte, en dan vooral in de omgeving van Tacloban, veel hulporganisaties aktief, terwijl er in noordoost van Panay nauwelijks hulpverleners aanwezig waren. De bewoners van totaal vernielde kustdorpen kregen daar alleen wat voedselhulp en pas vlak voor de Kerst kregen ze een aantal tenten als vervangende woonruimte en andere hulpgoederen.
Om toegezegde en werkelijk gegeven hulp uit het buitenland inzichtelijk te maken voor het publiek heeft de Filipijnse overheid een speciale website opgezet onder de naam Foreign Aid Transparency Hub - FAiTH (http://www.gov.ph/faith). Hierop is veel informatie te vinden over de ramp en de hulpverlening en zijn ook de bedragen vermeld die zijn toegezegd door overheden van landen wereldwijd en hoe die besteed (gaan) worden. Er is echter geen informatie te vinden over de concrete projecten waaraan het geld wordt besteed. Wat ook niet op de website staat is informatie over hulp die via particuliere hulporganisaties gegeven en besteed wordt.
Ondanks dit mooie initiatief is het niet mogelijk een goed beeld te krijgen over de hulpverlening. Of dat overzicht er bij de Filipijnse overheid wel is, is maar de vraag. Om de besteding van de enorme geldstromen in goede banen te leiden heeft president Aquino de controversiële oud-senator Lacson aangesteld als speciale coördinator voor wederopbouw. Lacson werd in de volksmond als snel gedoopt tot Czar van de wederopbouw. Hij is controversieel omdat hij er in de jaren negentig als hoofd van de politie en bestrijder van zware misdaad van beschuldigd werd verantwoordelijk te zijn voor verschillende standrechtelijke executies. Ook is hij herhaaldelijk beschuldigd van betrokkenheid bij corruptie. Maar in 2010 werd hij van alle aanklachten vrijgesproken.
De president benadrukte dat Lacson's taak beperkt is tot het zorgen voor afstemming tussen de verschillende nationale en lokale overheidsdiensten en nationale en internationale hulporganisaties bij de wederopbouw. En dat beslissingen over de bestedingen van de fondsen, het vrijgeven ervan en het tekenen van contracten niet tot zijn verantwoordelijkheden behoren.

Ondertussen is er veel discussie over het hoe en het waar woonwijken opnieuw opgebouwd moeten worden. De regering heeft aangegeven dat ze alleen herbouw van woningen wil toestaan op plaatsen die minder kwetsbaar zijn en dat er alleen huizen gebouwd mogen worden die bestand zijn tegen de zwaarste stormen. Toezicht op uitvoering hiervan is echter onvoldoende en bovendien kent men geen systeem van bouwvoorschriften en –vergunningen. Mensen zullen en kunnen niet wachten op de overheid, die ook niet voor iedereen woningen kan gaan bouwen, laat staan solide woningen. Ervaringen met andere rampen heeft ook geleerd dat mensen die geen eigen grond bezitten of dat niet kunnen aantonen omdat ze alles kwijt zijn, gaan bouwen op plekken waar ze gewoond hebben of plekken die beschikbaar zijn. Het lijkt daarom niet aannemelijk dat er veel terecht zal komen van deze goede voornemens van de overheid.

Hoop voor de toekomst

Grote Kerstster met Filipijnse vlag -TaclobanVolgens overheidsbronnen zijn middels de gezamenlijke hulpverleningsinspanningen drie miljoen mensen bereikt met voedselhulp, zijn er tijdelijke woningen gebouwd voor duizenden gezinnen en zijn 20.000 gezinnen voorzien van rijstzaden voor het nieuwe plantseizoen. Rond de 180 medische teams (115 uit de Filipijnen en 65 buitenlandse) hebben hulp verleend en voorlichting gegeven. Het zou vooral aan de inzet van deze medische teams te danken zijn dat er geen epidemieën zijn uitgebroken.
Een van de redenen dat de lokale economie beetje bij beetje weer op gang komt is omdat veel hulporganisaties met een cash voor werk programma zijn gestart, waarbij mensen betaald worden voor allerlei klussen zoals puinruimen, reparatiewerkzaamheden, het opzetten van tijdelijke huisvesting, herbouw van scholen en andere bouwprojecten, etc. Ze verdienen op deze manier een inkomen, waardoor ze minder of niet afhankelijk zijn van giften of hulpgoederen. Om mensen te scholen krijgen ze eerst een training voor de meer gespecialiseerde werkzaamheden, bijvoorbeeld in de bouw. Door het cash voor werk programma worden mensen voor kortere of langere tijd aan werk geholpen en ze doen vaardigheden op waarmee ze later ook aan de slag kunnen, zonder dat er hulpgelden aan te pas komen.
Op aanraden van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, die dergelijke programma's stimuleert, wil de Filipijnse overheid ook met dergelijke programma's aan de slag.
Een dergelijk programma is minder geschikt voor het platteland, daar zal men het meer van hulp voor de wederopbouw moeten hebben, want zij hebben op korte termijn behoefte aan zaden, vee en trekdieren, gereedschap en boten.

laatste - Krantekoppen - typhoon 1912 killed 15000Dat de bewoners van de getroffen gebieden deze zware tegenslag te boven zullen komen is wel zeker. Want het is niet de eerste keer dat het gebied getroffen werd door een dergelijke ramp. Uit de archieven van kranten in Australië en de Verenigde staten bleek dat Tacloban in 1897 en 1912 eveneens werd getroffen door zware tyfoons die niets van de toen nog kleine provincieplaats overlieten. In 1897 werd er een aantal doden gemeld van tussen de 5000 en 7000. Van de tyfoon in 1912 is bekend dat die praktisch dezelfde route volgde als Haiyan nu. In de verslagen werd melding gemaakt van tenminste 15.000 dodelijke slachtoffers. Natuurlijk is dit al meer dan een eeuw geleden, maar het feit dat deze rampen al uit het nationale geheugen zijn gewist, geeft aan dat het leven zijn loop weer herneemt.

2 comments

 • Comment Link Cael Slegt Tuesday, 11 March 2014 06:35 posted by Cael Slegt

  Na de Filipijnse ramp komt de werderopbouw
  aan de orde. Ik dacht een veiling te
  organiseren waar de gemaakte kunst zoals
  schilderijtjes, en andere kunstwerkjes
  uit de Filipijnen kunnen worden aangeboden.

 • Comment Link Arian Schots Monday, 20 January 2014 05:00 posted by Arian Schots

  Ik verblijf sinds september in ORMOC, in de provincie LEYTE, dat ook onder één van de zwaarst getroffen grootste plaatsen valt. Ik kan alleen maar beamen wat er in het artikel beschreven wordt. De afgelopen week is er weer een zware depressie gepasseerd, welke gepaard ging met hevige stormen. Hierdoor zijn vele huizen die enigszins bescherming hadden van de dekzeilen tegen de regen, weer dakloos geworden. Elke dag vraag ik me af waar al die middelen blijven. Het wagenpark van de gemeente is grotendeels vernieuwd (....), maar scholen zijn nog steeds dakloos. Als het regent kunnen de kinderen geen les krijgen. De hulporganisaties duikelen over elkaar heen en er is geen coördinatie. De vele door de hulporganisaties aangeschafte grote 4x4 piclups rijden af en aan, maar het is onduidelijk wat ze werkelijk doen. De enige constante factor in ormoc is dat er met man en macht aan het elektriciteitsnet gewerkt wordt. Zelf ben ik maar een initiatief gestart om de meest nooddruftigen materiaal te geven en geld om de timmerlui te betalen. Dit kan ik doen omdat vrienden in NL en Frankrijk geld doneren. Zelf ben ik ook dakloos en verblijf in een pension.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.