Follow Me on Twitter
Monday, 19 October 2009 14:20

Menselijk handelen blijkt oorzaak overstromingen

1. Krottenwijken staan tot in de Pasig rivier, Pasig CityKort na de zware overstromingen in Metro Manilla en een aantal noordelijke provincies barstte in de Filipijnen de discussie los over de oorzaken ervan. Voor de grote hoeveelheid regen in korte tijd werden de klimaatverandering en de grootschalige ontbossing algemeen aangewezen als de grote boosdoeners. Bij nader inzien blijkt echter dat het een combinatie is van een groot aantal menselijke factoren, die verantwoordelijk is voor de ergste overstromingen van de afgelopen vijftig jaar. 

Door: Evert de Boer

Eind september trokken binnen een week twee zware tyfoons over Luzon. De eerste bracht op 26 september in Metro Manilla in negen uur een hoeveelheid regen, die anders in een maand valt. Grote delen van de metropool kwamen onder water te staan evenals vele plaatsen rondom het Lagunemeer, net ten zuiden van de hoofdstad. Op sommige plaatsen kwam het water vijf tot zes meter hoog te staan. Een week later werd het noorden van Luzon getroffen door een tyfoon die driemaal aan land kwam en voor langdurige zware regenval zorgde. De overstromingen werden hier vooral veroorzaakt door het veel te laat open zetten van de dammen in de verschillende rivieren. Het water stond zo hoog dat de dammen in één keer helemaal open werden gezet, waardoor lager gelegen gebieden in de provincies Pangasinan, Nueva Ecija en Pampanga grotendeels onder water kwamen te staan.

De twee tyfoons veroorzaakten de ergste overstromingen van de afgelopen 40 tot 50 jaar. Door verdrinking en modderlawines kwamen meer dan 650 mensen om het leven. Ze richtten een schade aan van tientallen miljarden peso. De schade aan landbouw en visserij alleen al wordt geschat op 18 miljard peso en die aan de infrastructuur op meer dan 2 miljard. Daarbij komt nog de schade aan onroerend goed, de industrie en de publieke voorzieningen, die tenminste 10 miljard peso bedraagt. In totaal werden zo'n 1,2 miljoen gezinnen getroffen door de overstromingen en modderlawines. Dat komt neer op ruim 7 miljoen mensen. De verwachting is dat het tot vijf maanden zal duren voordat het water in het Lagune meer gezakt is tot een normaal niveau en dat de herstelwerkzaamheden in de metropool jaren in beslag zullen nemen.

Combinatie van factoren

2. Ontbossing van de Sierra Madre ten oosten van Metro ManillaDe grote hoeveelheid regen die in korte tijd viel speelt een grote rol in de rampzalige overstromingen, maar het is niet de enige factor. Het is al langer bekend dat grootschalige ontbossing ook een belangrijke bijdrage levert aan overstromingen en modderlawines. Daarbij komen voor Metropool Manilla en omgeving nog oorzaken als bevolkingsdruk, het overal rondslingerende afval, slechte stedelijke planning en corruptie in het overheidsapparaat bij.
Een structureel probleem is dat één vijfde deel van Metropool Manilla beneden de zeespiegel ligt. Dat delen van de stad zo laag liggen is al langer het geval, maar is de afgelopen decennia aanzienlijk verergerd. Aan de ene kant stijgt het water in de Manilla Baai jaarlijks met enkele millimeters door de opwarming van de aarde. Aan de andere kant zakt de metropool ten gevolge van grote bevolkingdruk en de toenemende onttrekking van grondwater, langzaam weg, waardoor het water in de baai jaarlijks drie centimeter hoger komt te staan ten opzichte van het land. Bij vloed en nog meer bij een springvloed loopt het water de stad binnen en zorgt regelmatig voor heel hoge waterstanden en overstromingen in de laaggelegen gebieden. Uit onderzoeken blijkt dat overstromingen in de metropool sinds 1973 vaker voorkomen dan in de jaren daarvoor. Daarbij komt dat de regenval in Metro Manilla één van de hoogste is van alle metropolen in de wereld. Jaarlijks valt er gemiddeld 2500 mm regenwater, terwijl het gemiddelde in Nederland op circa 800 mm ligt.

Waterwegen slibben dicht

Grootschalige ontbossing van de bergketen aan de oostkant van Manilla en het afgraven van de steenlagen ten behoeve van ondermeer de wegenbouw, hebben ervoor gezorgd dat het regenwater grote hoeveelheden slib heeft meegevoerd naar de waterwegen die door de metropool lopen. De capaciteit voor waterafvoer is daardoor met 50 procent teruggelopen. Bij hevige regenval fungeert het Lagunemeer als een natuurlijk buffer waarin het overtollige water wordt opgevangen. Door het slib dat de rivieren meevoeren is de capaciteit voor wateropslag in het meer de afgelopen decennia met 64 procent afgenomen. Naast de Marikina rivier voeren nog 13 andere rivieren en kanalen water af naar het meer, terwijl het water alleen maar door de Pasig rivier kan worden afgevoerd naar de Manilla Baai. De capaciteit van die ene rivier, die bovendien regelmatig deels door vuilnis verstopt raakt, is bij lange niet voldoende om bij grote regenval het water van het Lagune meer af te voeren. In een bebouwings- en afwateringsplan uit 1977 was ten zuiden van Manilla voorzien in een extra afvoerkanaal naar de Zuid-Chinese Zee via Parañaque. Dat plan werd echter nooit uitgevoerd.

Bevolkingsdruk en corruptie

Door de snelle groei van de bevolking zijn de laaggelegen gebieden, die voorheen gebruikt werden voor de landbouw, stuk voor stuk volgebouwd. Door de aanleg van wegen en andere voorzieningen zijn bovendien grote delen van de grond bedekt met asfalt en beton, waardoor de opname capaciteit van water verder is afgenomen en de hoeveel af te voeren water is toegenomen. In de woonwijken en subdivisies die op deze laaggelegen gebieden zijn verrezen zoals in Marikina, Cainta, Taytay, Angona, San Mateo, Pasig, Pateros en Taguig waren de overstromingen het ernstigst en zijn de meeste slachtoffers gevallen. In de eerdere genoemde stedelijke plannen van 1977 is aangegeven dat bepaalde gebieden niet geschikt zijn voor bebouwing. Maar door de hoge bevolkingsdruk en corruptie in het overheidsapparaat kregen projectontwikkelaars toch toestemming om op de laaggelegen gebieden subdivisies te ontwikkelen, met alle gevolgen van dien.6. Woningen tot aan de rand van het Lagunameer

Esteros verdwenen

De vele sloppenwijken die in de loop der jaren zijn verrezen op de oevers van de rivieren en kanalen veroorzaken in toenemende mate problemen. Zo'n 30 tot 50 duizend gezinnen hebben daar noodgedwongen hun tijdelijke optrekjes gebouwd. Daardoor is het voor de betreffende overheidsdiensten lastig geworden onderhoud te plegen aan de waterwegen en om die schoon te houden.

Een ander gevolg van de hoge bevolkingsdruk, de slechte planning en corruptie is dat de oorspronkelijke en natuurlijke waterwegen, bekend onder de naam esteros bijna allemaal gedempt zijn. De metropool kende oorspronkelijk tenminste 30 van deze kreken, maar ze zijn inmiddels bijna allemaal bedekt met straten en commerciële bebouwing. Dat gebeurde zowel in de oude stad Manilla als in de nieuwe subdivisies.
De Estero de Quiapo liep ooit door het hart van het oude commerciële centrum van Manilla, maar werd decennia geleden gedempt ten behoeve van de bouw van de Cinerama bioscoop (nu warenhuis Isetann). Wat oorspronkelijk het stroomgebied was van Estero de Alix in Sampaloc, Manilla maakt nu deel uit van de campus van de Universiteit van Santo Thomas.
In nieuw ontwikkelde woonwijken en subdivisies dempten projectontwikkelaars de esteros om geen ‘last' te hebben van de loop van deze waterwegen. Als ze daarvoor geen toestemming kregen en er niet in slaagden om de locale autoriteiten om te kopen, pasten ze het ontwerp aan, nadat ze goedkeuring hadden gekregen voor hun bouwplannen.

Vuilnis

4. Zijrivier van Pasig, dichtgeslibt met afval in centrum van ManillaDe bewoners van de krottenwijken langs de rivieren dumpen hun afval rechtstreeks in de rivieren. Maar het is niet alleen het vuilnis van de krottenwijkbewoners wat in de rivieren terecht komt. Veel stadsbewoners in de metropool laten hun afval rondslingeren of dumpen het in kanalen, rivieren en afvoergoten. Dagelijks komt zo 3000 kubieke meter vuilnis terecht in de afvoersystemen, dat is vergelijkbaar met 600 afgeladen vuilniswagens. Drainage systemen raken daardoor binnen enkele weken, nadat ze zijn schoongemaakt, weer verstopt. In Metropool Manilla staan 15 pompstations naar de Manilla Baai en de Pasig rivier met elk een afvoercapaciteit van tenminste 18m3 per seconde. Als gevolg van de verstopping van de afvoerkanalen is de watertoevoer naar deze pompstations vaak veel lager dan de verwerkingscapaciteit. Een ander probleem is dat een deel van de pompstations altijd buiten gebruik is omdat ze onklaar raken met het afval dat door het water wordt meegevoerd.

Oplossingen

Naast de discussie over de oorzaken komt ook de discussie over oplossingen op gang, zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn. De bebouwing van de laaggelegen gebieden, evenals het wegzakken van de metropool en de grote bevolkingsdruk zijn zaken waarvoor oplossingen niet voor de hand liggen. Het zal ook veel moeite kosten om de bevolking ervan te doordringen dat ze afval niet moeten dumpen in waterwegen en afvoerkanalen. Voorwaarde daarvoor is dat het ophalen van vuilnis aanzienlijk verbeterd.
Met het bouwen van dijken en bruggen, stormvloedkeringen, het uitdiepen van rivieren, kanalen en het Lagunemeer en het opzetten van mechanismen om overstromingen te reguleren, kan wel verbetering worden gebracht in de situatie. Maar ook dat zal veel voeten in de aarde hebben. Verschillende pogingen om de Pasig rivier op te schonen en uit te diepen, bijvoorbeeld, zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Ondanks de toezeggingen van fondsen en technische expertise door andere landen.
8. Kaart LagunameerDe regering heeft inmiddels wel een aantal maatregelen aangekondigd voor de korte termijn, zoals het opzetten van een nieuw overheidsorgaan, met duidelijke bevoegdheden en een eigen budget. Dit orgaan moet zowel bevolking als overheidsdiensten beter voorbereiden op rampen en een mechanisme opzetten om snel te kunnen reageren op overstromingen. Lokale overheden hebben inmiddels opdracht gekregen een reddingsplan voor watersnoodrampen te ontwikkelen. Daarbij horen ook het maken van een risico analyse, het in kaart brengen van gebieden die snel overstromen en het op de juiste plaats opslaan van hulpmiddelen zoals rubberen reddingsboten en brandweerwagens.

Hoog op de agenda staat ook het verplaatsen van de sloppenwijkbewoners naar andere wijken in de stad, waardoor er bij overstromingen minder slachtoffers vallen en de rivieren weer bereikbaar worden voor de reinigingsdiensten. Op sommige plaatsen zijn de autoriteiten al begonnen met het 'schoon vegen' van de oevers. Zonder aankondiging vooraf worden de onderkomens van de stadsarmen met de grond gelijk gemaakt, terwijl er geen vervangende woonruimte wordt aangeboden. Tenslotte lijkt het erop dat de president van plan is om het bebouwings- en afwateringsplan uit 1977 nieuw leven in te blazen.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.