Print this page
Tuesday, 20 November 2012 11:24

Vredesakkoord tussen regering en moslimverzet

1. Ondertekening - links Leonen en rechts IqbalHalf oktober ondertekenden de Filipijnse regering en het Moro Islamic Liberation Front na 15 jaar onderhandelen een vredesovereenkomst. De verwachtingen zijn hooggespannen, op het gebied van vrede en ook wat de economische ontwikkeling van Mindanao betreft. Het gaat echter vooralsnog om een kaderovereenkomst die verder uitgewerkt moet worden en in 2016 moet uitmonden in een definitief akkoord. Zoals de geschiedenis laat zien kan er echter nog veel mis gaan, want vredesovereenkomsten in 1976, 1996 en 2008 leverden niet het beoogde resultaat op.

Door: Evert de Boer

Het Moro Islamic Liberation Front (MILF) is de grootste moslimverzetsbeweging in de Filipijnen met een eigen leger van naar schatting 12.000 mensen. Ze strijden voor zelfbestuur in Mindanao, waar de meerderheid van de moslims woont in een verder overwegend katholiek land. De onderhandelingen tussen de Filipijnse regering en het MILF gingen al in 1997 van start. Na 32 onderhandelingsrondes en meer dan 200 ontmoetingen tussen beide partijen is er nu eindelijk een vredesakkoord.

Ondertekening

2. Onderhandelaars met president Aquino, min-president Maliesie (midden) en leider MILF (links)De dertien bladzijden tellende vredesovereenkomst werd op 15 oktober ondertekend door de onderhandelaars van beide partijen, advocaat Marvic Leonen namens de Filipijnse regering en Mohagher Iqbal namens het MILF. Onder de bijna 500 mensen die de ceremonie bijwoonden waren president Aquino, de minister president van Maleisië, de secretaris generaal van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), de voorzitter van het MILF en de diplomatieke vertegenwoordiging van verschillende landen. Speciale gast bij de ondertekening was de Maleisische minister president omdat de onderhandelingen in Maleisië hadden plaatsvonden. Het was mede te danken aan de volharding van Maleisië dat het verdrag tot stand kwam, zo bevestigde president Aquino tijdens de ondertekeningsceremonie.

Kaderovereenkomst

De overeenkomst wordt beschreven als een kaderovereenkomst en als een routekaart voor de vrede die in 2016 moet uitmonden in een definitief akkoord tussen de beide partijen. De huidige Autonome Regio Moslim Mindanao uit 1990 wordt dan vervangen door een nieuwe autonome regio onder de naam Bangsamoro. In het voorlopige akkoord zijn algemene uitgangspunten over de belangrijkste onderwerpen vastgelegd, zoals de grootte van de autonome regio, de macht van het regionale bestuur en welke belastingen het mag innen. Als tegenprestatie zullen de twaalfduizend MILF strijders geleidelijk hun wapens inleveren.

De onderhandelaars van de regering en het MILF lieten weten dat de kaderovereenkomst louter een stuk papier is totdat de erin vastgelegde afspraken worden uitgewerkt en uitgevoerd. In november worden de onderhandelingen in Kuala Lumpur onder voorzitterschap van Maleisië voortgezet om de details van het voorlopige akkoord verder uit te werken. Voor het eind van het jaar zal er een overgangscommissie worden opgezet bestaande uit vijftien personen, die in twee jaar tijd een wet moet voorbereiden ter voorbereiding van de nieuwe autonome regio. Die wet moet vervolgens door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat worden goedgekeurd.

Kritiek

Nur MisuariKritiek op de overeenkomst kwam tot nu toe uit de hoek van een deel van het Moro National Liberation Front (MNLF). Nur Misuari, een van de leiders van het MNLF, dat in 1996 een vredesovereenkomst sloot met de toenmalige regering Ramos, sprak zich uit tegen het verdrag. Hij noemde de overeenkomst tussen de regering en het MILF onrechtmatig en in strijd met internationale wetten, omdat het vredesakkoord met het MNLF uit 1996 internationaal erkend is. Hij dreigt ermee de zaak voor te leggen aan het Internationale Hof van Justitie. Het MNLF is na 1996 echter in een aantal facties uiteengevallen en andere MNLF facties zijn wel positief over het akkoord. De Bangsamoro Islamic Freedom Fighters en de Abu Sayyaf, twee extremistische splintergroepen, lieten weten de overeenkomst niet te erkennen.
De hoek waaruit de kritiek komt is opvallend want in augustus 2008 bereikten de onderhandelaars van het MILF en de toenmalige Arroyo regering ook een principe akkoord. Tegenstanders, toen bestaande uit de conservatieve christelijke elite uit Mindanao, tekenden daartegen bezwaar aan bij het Hooggerechtshof in Manilla. In een opmerkelijk snel besluit verklaarde het Hof het akkoord ongrondwettelijk en nietig. De moslims reageerden woedend en er ontbrandde een korte maar hevige oorlog in grote delen van Mindanao. Daarbij vielen honderden slachtoffers en ontvluchtten honderdduizenden mensen het geweld.

Tweederangsburgers

Analisten in de Filipijnen beschouwen de overeenkomst als een doorbraak in pogingen een eind te maken aan de strijd voor autonomie van de moslims, die al meer dan veertig jaar duurt en meer dan 120.000 mensen het leven kostte. Het is echter niet de eerste keer dat er een vredesakkoord wordt gesloten tussen de Filipijnse regering en het moslimverzet.
De moslims en de inheemse volken vormen de oorspronkelijke bevolking van Mindanao. Door de goed georganiseerde sultanaten in het zuiden slaagde Spanje er in de 18de en 19de eeuw niet echt in om Mindanao te koloniseren. De Amerikanen, die de Filipijnen in 1898 van Spanje hadden overgenomen, voerden in 1903 een landwet in. Hierdoor verviel alle niet geregistreerd land aan de staat. Aangezien de oorspronkelijke bevolking hun land als gemeenschappelijk eigendom beschouwde, hadden zij hun landrechten niet op papier staan. Daardoor verloren zij het recht op hun voorouderlijke gronden die van generatie op generatie waren overgegaan. Tegelijkertijd bevorderde het koloniale bestuur de migratie van landloze christelijke boeren van de eilanden in de Visayas naar Mindanao, die zich in de leefgebieden van de oorspronkelijke bevolking vestigden. In de jaren vijftig en zestig werden door internationale bedrijven en rijke Filipino's grote bananen- en ananasplantages opgezet. Door al deze ontwikkelingen werd de oorspronkelijke bevolking steeds verder verdrongen en werd in de loop van de twintigste eeuw tweederangsburger in eigen land. Hierdoor namen de spanningen toe en gingen de moslims zich verzetten.

Tripoli-verdrag

MNLF StrijdersAan het einde van de jaren zestig werden 28 moslim rekruten in het leger verdacht van rebellie en door de militairen doodgeschoten op het eiland Corregidor in de Manilla Baai. Dit leidde tot de oprichting van de Muslim Independence Movement (MIM), die enkele jaren later door Nur Misuari werd omgezet in het MNLF. Een oplevend cultureel besef en de moord op 68 moslims in Mindanao leidde er toe dat begin 1973 de vlam in de pan sloeg en er een burgeroorlog ontbrandde in Mindanao en de Sulu Archipel. Er kwamen meer dan 100.000 mensen om en miljoenen mensen raakten ontheemd. In december 1976 kwam er een einde aan de oorlog met de ondertekening van het Tripoli-verdrag waarin toenmalig president Marcos de MNLF autonomie beloofde voor 13 van de 23 provincies in Mindanao. De autonomie bleek echter een wassen neus. Tot woede van de MNLF stelde Marcos zelf een regionaal bestuur aan in de 13 provincies en het opzetten van een autonome regio bleef achterwege. Binnen een jaar zette de MNLF de strijd voort. Door de onderhandelingen, militaire verliezen en interne verdeeldheid raakte de beweging echter verzwakt. Die verdeeldheid leidde tot een splitsing en in 1977 werd het MILF opgericht.

Nieuw vredesverdrag

In 1989 werd op initiatief van president Cory Aquino een referendum gehouden in de 13 provincies uit het Tripoli-verdrag, met de vraag aan de bevolking of zij deel wilden uitmaken van een Autonome Regio Moslim Mindanao (ARMM). Alleen de bevolking van de provincies Maguindanao, Lanao del Sur, Tawi-Tawi and Sulu kozen voor toetreding en in 1990 werd de ARMM in het leven geroepen.

Onder president Ramos werd vanaf 1992 opnieuw onderhandeld met het MNLF. Na vier jaar mondden die onderhandelingen uit in een vredesovereenkomst die in september 1996 werd ondertekend. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) en Indonesië speelden een belangrijke rol in de totstandkoming van dit verdrag. De kern bestond uit de oprichting van de SPCPD, de Zuidlijke Filipijnse Raad voor Vrede en Ontwikkeling, waarin het MNLF een centrale rol vervulde en waarvan Nur Misuari voorzitter werd. De raad fungeerde als een overgangsbestuur en werd belast met de vredeshandhaving en het toezicht op economische ontwikkelingsprojecten in de Speciale Zone voor Vrede en Ontwikkeling (SZOPAD). SZOPAD omvatte dezelfde provincies die onder het Tripoli-verdrag vielen. Naast voorzitter van de SPCPD werd Nur Misuari in 1997 ook benoemd tot gouverneur van de ARMM.
Ruim drie jaar later, in 2000 werd een referendum gehouden waarin de bevolking in de SZOPAS opnieuw gevraagd werd of ze deel wilden uitmaken van de ARMM. Alleen de provincie Basilan en de stad Marawi kozen toen voor deze optie.

Versplintering van het MNLF

Een van de redenen dat in 2000 niet meer provincies en steden kozen voor toetreding tot de ARMM was het falen van de SPCPD. Er werden wel een aantal ontwikkelingsprojecten geïnitieerd maar de impact op het onderliggende probleem van de armoede en achterstelling van de moslim bevolking was gering. Misuari beklaagde zich er vaak over dat de regering haar financiële toezeggingen niet nakwam. Het geld wat wel beschikbaar kwam werd niet op een efficiënte manier ingezet. Voor een deel ging het naar projecten die voormalige MNLF strijders moest helpen het 'normale' leven weer op te pakken, wat in de praktijk vaak op een mislukking uitliep. Een veel kleiner deel van de MNLF strijders dan de bedoeling was, werd opgenomen in het leger. Ook het bestuur van de ARMM kon geen verschil maken. Het verzwakte MNLF begon in facties uiteen te vallen en veel teleurgestelde MNLF strijders namen de wapens weer op.

Vredesonderhandelingen met het MILF

MILF bijeenkomst North Cotabato - 4000 deelnemersHet MILF was kritisch over de onderhandelingen tussen de Ramos regering en het MNLF omdat essentiële zaken als het recht van de moslims op hun voorouderlijke gronden er niet voldoende aan bod kwamen. Na het verdrag met het MNLF begon de Ramos regering, met Maleisië als bemiddelaar, vredesbesprekingen met het MILF. Die verliepen uiterst moeizaam en werden regelmatig onderbroken door gevechten. Na een aantal gewapende incidenten tussen het leger en het MILF verklaarde president Estrada, die in 1998 de verkiezingen won, de moslim verzetsbeweging in maart 2000 de oorlog. Er braken zware gevechten uit waarbij meer dan duizend burgers de dood vonden en 700.000 mensen op de vlucht sloegen en in zo'n 400 opvangkampen terecht kwamen. Het leger nam verschillende kampen van het MILF in, waarop die een guerrilla-oorlog tegen het Filipijnse leger begon.

Geschiedenis herhaalt zich

Een van de eerste acties van president Macapagal-Arroyo, die in januari 2001 de afgezette Estrada opvolgde, was het afkondigen van beleid van vrede ten opzichte van het MILF. Er werden opnieuw verkennende gesprekken gehouden in Kuala Lumpur. De geschiedenis herhaalde zich echter toen het leger in februari 2003 op een belangrijke feestdag van de moslims het dorp Pikit in Noord-Catabato aanviel, waar zich een MILF basis zou bevinden. Er brak een korte maar hevige oorlog uit en 80.000 mensen vluchtten en voegden zich bij de duizenden mensen die zich al sinds 2000 in de vluchtelingenkampen bevonden.

Later in 2003 kwamen de gesprekken tussen de beide partijen weer op gang en werd een Internationaal Team opgezet dat moest toezien op het nakomen van het afgesproken staakt het vuren en moest helpen bij het bevorderen van het vredesproces. De vredesbesprekingen verliepen hortend en stotend, met lange onderbrekingen en afgewisseld met gewapende incidenten. Totdat de onderhandelaars in 2008 met een overeenkomst kwamen waarin ondermeer het recht op de voorouderlijke gronden van de moslims was geregeld. Die overeenkomst werd echter door het Hooggerechtshof vernietigd en leidde tot de eerdergenoemde gevechten. In 2009 werden de onderhandelingen hervat door de huidige teams.

Economische ontwikkeling van Mindanao

De nieuwe overeenkomst is zowel in de Filipijnen als in het buitenland goed ontvangen. Religieuze leiders van verschillende gezindten, inclusief moslim leiders, parlementariërs en senaatsleden in de Filipijnen spraken hun steun uit voor de vredesovereenkomst. De regering zei te verwachten dat het tekenen van de vredesovereenkomst zal leiden tot grote buitenlandse investeringen in Mindanao, zelfs voordat de definitieve overeenkomst in 2016 in werking zal treden. Er bevinden zich vruchtbare gebieden die als gevolg van het langlopend gewapend conflict niet bebouwd werden en er zitten grote hoeveelheden delfstoffen in de grond, waaronder goud en koper. Die bevinden zich echter vooral op de voorouderlijke gronden van moslims en inheemse volken.

In de zakenwereld wees men er dan ook op dat de verwachtingen voor een snelle economische ontwikkeling van Mindanao veel te optimistisch en zelfs totaal onrealistisch zijn. Er is geen garantie dat het uiteindelijke akkoord er komt en door die onzekerheid zullen investeerders een afwachtende houding aannemen, zo verwacht men.
Het bestuur van de ARMM kondigde aan dat zij het initiatief zal nemen voor een uitgebreide informatiecampagne, om zowel de moslims als de christelijke bevolking goed te informeren over de kaderovereenkomst en de uitwerking ervan. Daarmee hopen ze een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het tot stand komen van het definitieve akkoord in 2016.

Yes for framework agreement

Related items