Follow Me on Twitter
Tuesday, 24 March 2009 08:51

Duurzame energie in de lift

1 Renw EnergyMet het ondertekenen van de wet op duurzame energie lijkt de Filipijnen grootschalig in te zetten op de productie van groene energie. Het potentieel voor een ‘energie revolutie' is groot. Halverwege deze eeuw kan 70 procent van de energie in de Filipijnen uit duurzame bronnen komen. Maar de benodigde investeringen zijn enorm hoog. Belastingvoordelen moeten die investeringen aantrekken, vooral uit het buitenland.
Door Evert de Boer

Bijna twintig jaar heeft het geduurd voor het wetvoorstel voor duurzame energie tot wet verheven werd. Het Huis van Afgevaardigden keurde het voorstel verschillende keren goed, maar het strandde steeds in de Senaat. Totdat de senaat het wetsvoorstel in september 2008 goedkeurde en president Arroyo de wet vlak voor het einde van het jaar ondertekende en daarmee bekrachtigde.
Zowel regeringsleiders als milieuorganisaties reageerden enthousiast. Het opwekken van groene energie biedt grote mogelijkheden voor de Filipijnen. De verwachting is dat de komende jaren 4000 megawatt aan elektriciteit uit duurzame bronnen opgewekt kan worden. Dat is bijna tien procent van het huidige totale verbruik van 47.000 megawatt per jaar. Daarmee groeit het aandeel van duurzame energie van ruim twintig procent nu tot dertig procent van de geproduceerde elektriciteit. Het gebruik van alternatieve energie zal een forse bijdrage leveren aan een verminderde uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Belastingvoordelen

De nieuwe wet moet een flinke stimulans geven aan het gebruik van deze groene energie bronnen.
De minister van Energie zei te verwachten dat de wet zal leiden tot flinke investeringen in het ontwikkelen van duurzame energiebronnen, met name door de financiële voordelen die het oplevert. Investeerders kunnen rekenen op zeven jaar vrijstelling van inkomstenbelasting, met een optie op een verlenging van nogmaals zeven jaar. Er hoeft geen belasting betaald te worden op de import van materialen en faciliteiten die nodig zijn voor de bouw van installaties en er hoeft geen btw afgedragen te worden over de opbrengst van de opgewekte energie. Het aandeel van de overheid in de opbrengst bedraagt anderhalf tot twee procent, dat is de helft van wat producenten van energie uit andere bronnen aan de overheid betalen. Tenslotte geeft de wet voorrang aan groene stroom bij de aankoop, de toegang op het elektriciteitsnetwerk en het vervoer ervan op het net.

2-Renw-Energy

Grote investeringen

De directeur van Greenpeace zuidoost Azië, met het hoofdkantoor in Manilla, plaatste echter wel een paar kanttekeningen bij de optimistische geluiden. Hij zei dat het ondertekenen van de wet er op duidt dat de Filipijnen op de goede weg is om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en een goede stap zet in de richting van een economie met een lage broeikasgas uitstoot. Het ondertekenen van de wet is daarvoor echter geen garantie, zo concludeerde hij, want als de regering niet snel komt met goed uitgewerkte en duidelijke uitvoeringsregels dan kan deze historische kans gemakkelijk om zeep worden geholpen. Hij wees er verder op dat indien de overheid succesvol wil zijn op dit gebied, zij volledig in moet zetten op het ontwikkelen van duurzame energiebronnen en er ook zelf flink in moet investeren. De benodigde investeringen zullen in eerste instantie enorm zijn, het bouwen van installaties voor duurzame energie is minimaal tweemaal zo duur als die van centrales gestookt met olie, gas of kolen. Maar de investeringen betalen zich op de langere termijn weer uit.
Deze investeringen zullen ten koste moeten gaan van de plannen om nieuwe kolencentrales te bouwen en van de miljarden kostende opstart van de defecte kerncentrale in Bataan, die ook nog eens op een geografisch onveilige plek staat. Bovendien zal tegelijk met de toenemende productie van groene energie begonnen moeten worden met het afbouwen van de met kolen- en olie gestookte energiecentrales, zo verklaarde de Greenpeace directeur. Deze oproep van Greenpeace wordt ondersteund door het Wereldnatuurfonds en andere milieuorganisatie in de Filipijnen. De milieuorganisaties hebben jarenlang keihard gelobbyd om de wet op duurzame energie aangenomen te krijgen.

Energie revolutie

In augustus 2008 kwam Greenpeace uit met een rapport genaamd "Energie revolutie: een duurzame visie op Filipijnse energie". Het werd opgesteld in samenwerking met enkele Europese organisaties en de Universiteit van de Filipijnen. In dit rapport wordt een beeld geschetst van het potentieel en de bijdrage die duurzame energie wereldwijd kan leveren aan de energieproductie. De ‘energie revolutie' wordt beschreven als een innovatieve manier waarop energie wordt geproduceerd, gebruikt en gedistribueerd. Volgens het rapport kunnen duurzame bronnen in Azië in 2050 ongeveer 67 procent van de benodigde elektriciteit leveren. Het rapport bevat ook de eerste veelomvattende energiestrategie die ooit voor de Filipijnen is ontwikkeld. Het geeft aan hoe duurzame energie de ruggegraat van de energieproductie kan gaan vormen en hoe betaalbare energie kan worden geproduceerd en tegelijkertijd een bijdrage kan leveren aan de economische ontwikkeling van het land. Volgens het rapport kan groene energie in 2030 in 57 procent van de landelijke energiebehoefte voorzien. Tot 2050 kan dit oplopen tot maar liefst 70 procent. Met zonne-energie kan in 2030 minimaal 4.700 megawatt worden geproduceerd, oplopend tot 13.000 megawatt in 2050. Voor windenergie is dat respectievelijk 15.000 megawatt en 22.000 megawatt. Daar moet dan de energie die kan worden opgewekt uit geothermische bronnen en waterkracht nog aan toe worden gevoegd.
Als deze productie van duurzame energie wordt bewerkstelligd zal het leiden tot een besparing van miljarden dollars op de olie-importen. Elke 600 megawatt aan elektriciteit uit alternatieve bronnen levert een importbesparing op van één miljoen vaten olie.
Het opwekken van duurzame energie in de Filipijnen is niet alleen iets voor de toekomst. Op een aantal gebieden wordt er al flink aan de weg getimmerd. Een aantal jaren geleden startte de Wereldbank een "plattelands energie programma" dat 10.000 huishoudens in vijf jaar van elektriciteit moet voorzien met behulp van zonne-energie en kleinschalige waterkrachtcentrales. Ook de Ontwikkelingsbank van de Filipijnen startte een dergelijk programma op in samenwerking met een drietal Filipijnse ontwikkelingsorganisaties (ngo's). Met een budget van één miljard dollar moeten met behulp van zonne-energie en waterkracht 100.000 gezinnen aan elektriciteit geholpen worden.

3-geothermal-Leyte

Geothermische energie en waterkracht

Momenteel is de Filipijnen, na de Verenigde Staten, 's werelds grootse producent van geothermische energie. Geothermische energiebronnen genereren nu ongeveer 7000 megawatt, dat is vijftien procent van de opgewekte elektriciteit. Geothemische centrales bevinden zich vooral in de Visayas en in Mindanao. De grootste staat op het eiland Leyte in het plaatsje Tongonan.
De vele rivieren bieden een bijna ongelimiteerde mogelijkheid op het pla

tteland te voorzien van elektriciteit. In de Cordillera regio worden kleine waterkracht turbines met steeds veelvuldiger toegepast. Aanvankelijk was de weerstand bij de locale bevolking groot, omdat zij opwekking van elektriciteit met behulp van waterkracht associeerden met de bouw van dammen, waar zij zich in de jaren zeventig en tachtig hevig tegen hebben verzet. Na een aantal voorbeeldprojecten is die weerstand omgeslagen in steun. Ook in Mindanao en de Visayas worden waterturbines steeds meer toegepast. Het voorziet veel kleine afgelegen dorpen voor het eerst van elektriciteit. De vraag naar kleine waterkracht centrales is dan ook veel groter dan de capaciteit om ze te produceren en te installeren.

4 micro hydro-electric-power

Zonne- en windenergie

De mogelijkheden voor zonne-energie in de Filipijnen zijn natuurlijk onbegrensd, hoeveel er in de toekomst geproduceerd zal worden is sterk afhankelijk van de investeringen die gedaan zullen worden. Momenteel is de productie nog relatief duur, maar de verwachting is dat de investeringskosten in de komende 20 jaar flink omlaag zullen gaan. Zonne-energie wordt momenteel op kleine schaal toegepast. In Mindanao wordt als experiment op een aantal afgelegen plaatsen zonne-energie ingezet om waterpompen te laten draaien, waardoor schoon water van grote diepte kan worden opgepompt.
Windenergie is een van de meest rendabele manieren van het opwekken van groene stroom. Al in 2004 werden op de eilanden ten noorden van Luzon, de Batanes eilanden, de eerste windmolens gebouwd, spoedig gevolgd door het eerste windmolenpark met 15 molens in Bangui, aan de kust in het uiterste noordwesten van Luzon. De molens in Bagui produceren 25 megawatt aan elektriciteit per jaar, dat is bijna 85 procent van de 30 megawatt die er momenteel in de provincie Ilocos Norte gebruikt wordt. Andere windmolens staan in Burgos, Ilocos Norte, in Negros Occidental en op twee plaatsen in Mindanao. Uit onderzoek is gebleken dat er 16 plekken zijn die geschikt zijn om windinstallaties te bouwen. Die bevinden zich ondermeer langs de kusten en op hoger gelegen plaatsten in Ilocos Norte, Mindoro, Panay, Negros, Samar, Leyte, Cebu, Palawan en westelijk Mindanao. Er worden voorbereidingen getroffen om op zes plaatsen windmolenparken op te zetten.
De toekomst zal moeten uitwijzen of het enorme potentieel aan duurzame energie in de Filipijnen ook daadwerkelijk benut zal worden.5 solar - onderaan de tekst

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.